Predškola

Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati.

Program predškole se provodi sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14).

U program predškole će se pedagoške 2016./2017. godine uključivati sva djeca koja su do 1. rujna 2016. godine navršila pet i pol godina (odnosno djeca koja će do 31. ožujka 2017. godine navršiti šest godina jer su ona školski obveznici).

Dječji vrtić Carić će program predškole u pedagoškoj 2016./2017. godini započeti provoditi sukladno broju prijavljene djece.