U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program predškole za djecu koja pohađaju dječji vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića.

Obveznik predškole koji ne pohađa dječji vrtić upisuje program predškole u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi najbližima njegovom mjestu stanovanja koji provode program predškole za djecu koja ne pohađaju vrtić.

Djeca koja odlaze u školu moraju se ispisati s 31. kolovozom tekuće godine iz razloga što pedagoška godina u dječjim vrtićima počinje 1. rujna tekuće godine, kada se uključuju sva novoprimljena djeca te stoga nema uvjeta za ostanak djece koja odlaze u školu.

Stjecanje vještina

Tijekom predviđenog programa djeca usvajaju osnovne pojmove o vremenskim i prostornim odnosima, razvijaju predčitalačke vještine, stvaraju radne navike te se socijaliziraju u odgojnoj skupini. Sve se to postiže kroz druženje i igru uz korištenje suvremenih didaktičkih pomagala.

Kompetencije koje dijete u godini dana prije polaska u školu treba steći i /ili unaprijediti odnose se na:

  • komunikaciju na materinskom jeziku
  • elementarnu komunikaciju na stranim jezicima
  • matematičke kompetencije
  • osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji
  • digitalne kompetencije
  • učiti kako učiti
  • socijalne i građanske kompetencije
  • inicijativnost i poduzetništvo
  • kulturnu svijest i izražavanje
  • motoričke kompetencije primjerene dobi

U slučaju da dijete već polazi dječji vrtić, spomenuta će znanja i vještine steći i razvijati tijekom redovitih aktivnosti i programa.

Prijava i trajanje programa

U obvezni program predškole roditelji prijavljuju dijete u tajništvu najbližeg dječjeg vrtića ili osnovne škole, koja ima suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje, za provedbu programa predškole tijekom kolovoza i rujna.

Program predškole provodi se od 1. listopada tekuće godine do 31. svibnja sljedeće godine i traje 250 sati godišnje za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjeg vrtića. Program predškole može se provoditi i u kraćem trajanju (ali ne kraćem od 150 sati), i to tamo gdje ne postoji mogućnost provođenja 250-satnog programa zbog iznimno malog broja djece – do pet, otežanih uvjeta dolaska ili boravka djece te zbog nekih drugih objektivnih teškoća.

Financiranje

Program predškole je besplatan za sve roditelje čija su djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu uključena u taj program. Sredstva za provedbu programa predškole osiguravaju se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.