DJEČJI VRTIĆ „CARIĆ“

PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA

NOVALJA, 2014.

Na temelju članka 35. stavak 1., alineja 4.; u svezi s članom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 39. Statuta Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja (KLASA:601-02/13-01/13,URBROJ:2125/41-01-13-01, od 23. prosinca 2013.g.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“  Novalja, na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2014.g. donosi 

 

PRAVILNIK

o upisu djece i ostvarivanju prava i

obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Carić“

OPĆE ODREDBE

UPIS DJECE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 1.

            Ovim pravilnikom o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Carić” Novalja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se postupak upisa i prednosti pri upisu djece, način organiziranja i ostvarivanja programa njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece, te prava i obveze roditelja odnosno skrbnika djece (u daljnjem tekstu: Korisnik usluga) u Dječjem vrtiću „Carić“  Novalja (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).

Članak 2.

U Dječjem vrtiću se ostvaruju sljedeći programi za djecu rane i predškolske dobi:

 1. a) Redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne  skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima (osmosatni i šestosatni program);
 2. b) Program predškole- koji je integriran u redoviti program – obvezatan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, a njihov sadržaj i trajanje propisuje ministar ovlašten za obrazovanje;
 3. c) Program vjerskog sadržaja.

            Dječji  vrtić može, uz prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva, izvoditi i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima Korisnika usluga.

             U program predškole upisuju se djeca u godini pred polazak u osnovnu školu bez bodovanja u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnim pedagoškim standardom.

Članak 3.

U vrtić se mogu upisati djeca od navršenih 18 mjeseci starosti do polaska u osnovnu školu.

            Prvenstvo upisa u Dječji vrtić imaju Korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Grada Novalje.

Članak 4.

Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se prema Planu upisa i Odluke o upisu što ga za svaku pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost Osnivača.

            Odluku o upisu Dječji vrtić objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića.

            Upisi u Dječji vrtić obavljaju se u upisnom roku.

            Odluku o upisu tijekom pedagoške godine donosi ravnatelj Dječjeg vrtića sukladno utvrđenoj bodovnoj listi.

Članak 5.

Dječji vrtić svake godine vrši javnu objavu upisa djece u Dječji vrtić.

Tekst javne objave mora sadržavati:

–          mjesto za preuzimanje i predaju zahtjeva za upis,

–          rok za podnošenje zahtjeva,

–          naznaku potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za upis u ustanovu.

            Javna objava upisa u Dječji vrtić objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića.

Rok za podnošenje  zahtjeva ne može biti kraći od deset dana.

Rezultati upisa djece u Dječji vrtić objavljuju se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića.

Članak 6.

Dječji vrtić kao javne ovlasti obavlja upise djece u vrtić i ispise iz vrtića s vođenjem

odgovarajuće dokumentacije.

            Kada vrtić u vezi s poslovima iz prethodnog stavka ovog članka obavlja kao javne

ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Članak 7.

Za upis djeteta u Dječji vrtić, Korisnik usluga predaje osnovnu dokumentaciju, a to je:

 1. popunjena i potpisana prijava za upis djeteta u Dječji vrtić,
 2. preslika rodnog lista djeteta,
 3. preslika potvrde o prebivalištu djeteta i osobne iskaznice Korisnika usluga,
 4. rješenje nadležnog ministarstva o statusu roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
 5. preslika rješenja o skrbništvu ili uvjerenje Centra za socijalnu skrb,
 6. dokaz o aktivnom članstvu u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu  Novalja,
 7. preslika rodnog lista ostale djece u obitelji,
 8. potvrda poduzeća,ustanove, obrta roditelja/skrbnika o radnom odnosu sa OIB-om roditelja/skrbnika-izvornik,
 9. potvrda zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavno odjavnim podacima, stažu i plaći ili potvrda škole/fakulteta o redovitom školovanju
 10. medicinska dokumentacija kojom se potvrđuje postojanje određene poteškoće,
 11. preslika rješenja o pravu na dječji doplatak.

(prebivalište najmanje 6 mjeseci)

– dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa:

(ne starija od 30 dana; bodovat će se samo onaj radni odnos koji bude evidentiran na dan izlaska natječaja)

             Korisnik usluga koji je upisao dijete u prethodnoj pedagoškoj godini dužan je predati

Zahtjev za nastavak korištenja usluga za svaku sljedeću pedagošku godinu u kojoj će u kontinuitetu nastaviti koristiti usluge Dječjeg vrtića.

             Ukoliko je došlo do promjene statusa (prebivalište, bračni status i sl.) Korisnik usluga

predaje ostalu potrebnu dokumentaciju.

Članak 8.

Zahtjev za upis s dokumentacijom predaje roditelj ili skrbnik djeteta za kojeg se

zahtjev podnosi.

Članak 9.

Pravo na izravan upis u Dječji vrtić sukladno odluci osnivača ostvaruju:

–          Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,

–          Djeca roditelja  žrtava i invalida Domovinskog rata,

–          Djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,

–          Djeca s lakšim teškoćama u razvoju,

–          Djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece,

–     Djeca roditelja aktivnih članova vatrogasne zajednice Novalja.

Članak 10.

            Red prvenstva razrađuje se metodom bodovanja prema sljedećim kriterijima:

Red prvenstva Broj bodova
 1. Djeca oba zaposlena roditelja ili roditelja na redovitom školovanju s dvoje djece 9
 2. Djeca oba zaposlena roditelja ili roditelja na redovitom školovanju s jednim djetetom 8
 3. Djeca jednog zaposlenog roditelja ili roditelja na redovitom školovanju s dvoje djece 4
 4. Djeca jednog zaposlenog roditelja ili roditelja na redovitom školovanju s jednim djetetom 3
 5. Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak 1

            Ako dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova, redoslijed na Bodovnoj listi

utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, pri čemu starije dijete ima prednost u odnosu na mlađe dijete.

            Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati neće se primjenjivati kriterij za ostvarivanje prednosti.

            Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić  određuje Osnivač svojom odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Carić“. 

 

III. RAD POVJERENSTVA ZA UPISE

Članak 11.

Postupak upisa djece u programe Dječjeg vrtića, provodi Povjerenstvo za provođenje upisa djece u Dječji vrtić (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), sukladno ovim Pravilnikom i Odluci osnivača o utvrđivanju kriterija za stjecanje prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić.

Članak 12.

Odluku o osnivanju Povjerenstva za provođenje upisa u Dječji vrtić donosi Upravno vijeće.

              Povjerenstvo čine tri člana i to, jedan član Upravnog vijeća, jedan član Odgojiteljskog vijeća i ravnatelj.

              Predsjednik Povjerenstva je ravnatelj.

              Članovi Povjerenstva se imenuju na dvije godine.

Članak 13.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik.

            Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Povjerenstva.

            Povjerenstvo donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Povjerenstva javnim glasovanjem.

             Povjerenstvo odlučuje o zahtjevima za upis djece u odgojno – obrazovni program na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta i analize dostavljene dokumentacije.

            O radu Povjerenstva vodi se zapisnik koji mora sadržavati:

– podatak o vremenu i mjestu sjednice Povjerenstva,

– podatak o prisutnim članovima Povjerenstva,

– podatak o zahtjevu za upis (vrijeme predaje, priložena dokumentacija, broj bodova),

– podatak o broju slobodnih mjesta,

– podatak o broju prijavljene djece.

             Rad Povjerenstva nadzire ravnatelj.

Članak 14.

 Povjerenstvo je dužno utvrditi datum predaje i potpunost predanog zahtjeva.

            Ako postoji sumnja u istinitost određene dokumentacije Povjerenstvo je dužno provjeriti dokumente kod izdavatelja.

             Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka za predaju zahtjeva, kao i nepotpuni zahtjevi Povjerenstvo neće razmatrati ni bodovati.

Članak 15.

Povjerenstvo će za svaki zahtjev utvrditi broj bodova sukladno ovom Pravilniku i odluci Osnivača o utvrđivanju kriterija za stjecanje prednosti pri upisu u Dječji vrtić.

Članak 16.

 Na temelju podataka Povjerenstva o broju upisane djece i ostalih podataka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića donosi Odluku o upisu.

             Bodovna lista upisane i neupisane djece u Dječji vrtić objavit će se na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Dječjeg vtića u roku od 3 dana od dana donošenja Odluke Povjerenstva i Upravnog vijeća.

Članak 17.

 Roditelj/skrbnik nezadovoljan Odlukom o upisu može izjavit žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

             Protiv prvostupanjskog rješenja Korisnik usluga nezadovoljan rezultatom upisa može izjaviti žalbu drugostupanjskom tijelu koje imenuje Osnivač.

            Žalbe se rješavaju prema važećem Zakonu o općem upravnom postupku.

Članak 18.

Nakon završetka upisa, isteka roka za žalbe i donošenje odluka po žalbi, Povjerenstvo utvrđuje Bodovnu listu upisa u Dječji vrtić.

Članak 19.

Nakon utvrđivanja Bodovne liste, Povjerenstvo je dužno dostaviti nadležnom odjelu Osnivača izvješće o provedenim upisima.

 Izvješće mora sadržavati:

–          podatke o postupku upisa,

–          podatke o slobodnim mjestima,

–          podatke o broju zaprimljenih zahtjeva za upis,

–          podatke o broju zahtjeva zaprimljenih nakon isteka roka za prijavu,

–          podatke o broju neupisane djece koja ispunjavaju tražene uvjete,

–          bodovnu listu upisa.

 

OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA

 

Članak 20.

Djeca upisana u Dječji vrtić slijedom javne objave, odnosno donijetog rješenja

započinju ostvarivati program od 1. rujna tekuće godine, ako drugačije nije utvrđeno odlukom Osnivača ili ugovorom Dječjeg vrtića s Korisnikom usluga.

Članak 21.

Ugovor između Korisnika usluga i Dječjeg vrtića mora biti zaključen najkasnije do 30. rujna tekuće pedagoške godine.

Članak 22.

Korisnik usluga dužan je:

–          dostaviti ovjeren popis osoba (punomoć) koje u odsutnosti Korisnika usluga mogu

dovoditi i odvoditi dijete u i iz vrtića,

–          potpisati ugovor o pružanju usluga,

–          obaviti inicijalni razgovor s ravnateljem uz naznočnost djeteta,

–          prije uključivanja djeteta u skupinu predati odgojiteljici lječničku potvrdu da je dijete  zdravo i da može pohađati vrtić,

–          ne dovoditi u vrtić bolesno dijete, a nakon završenog liječenja dostaviti potvrdu

nadležnog liječnika kojom se dozvoljava djetetu ponovni boravak u vrtiću,

–          najkasnije do 15. u mjesecu uplaćivati utvrđeni iznos sudjelovanja u naknadi cijene

programa u skladu s odlukom Osnivača,

–          ispisati dijete putem ispisnice najkasnije dan prije namjeravanog prekida korištenja usluga,

–          izvršavati druge obveze Korisnika usluga utvrđene Općim aktima Dječjeg vrtića.

Članak 23.

Odluku o sudjelovanju Korisnika usluga u participaciji cijene programa donosi Osnivač Dječjeg vrtića.

            Ista odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i obvezujuća je za sve korisnike usluga Dječjeg vrtića.

Članak 24.

 Dječji  vrtić je dužan:

–          organizirati rad s djecom u jasličkoj i vrtićkim skupinama sukladno propisanom programu i standardu predškolskog odgoja,

–          surađivati s obitelji djeteta u cilju praćenja  razvoja i napredovanja djeteta, te osigurati redovito izvještavanje Korisnika usluga i njihovo sudjelovanje u radu Dječjeg vrtića u skladu s programskim sadržajem,

–          omogućiti zaštitu pojedinačnih prava Korisnika usluga podnošenjem žalbe odnosno zahtjeva Upravnom vijeću Dječjeg vrtića,

–          upozoriti Korisnike usluga da Dječji vrtić zadržava pravo raspoređivanja djeteta iz jedne skupine u drugu skupinu i na posebno organiziranje programa tijekom lipnja, srpnja i kolovoza mjeseca, te u skladu s drugim posebnim okolnostima,

–          upozoriti Korisnika usluga da Dječji vrtić može pokrenuti ovršni postupak radi naplate potraživanja ukoliko ne izvrši obvezu plaćanja tri ili više računa,

–          u slučaju da Korisnik usluga nije potpisao ispisnicu, a niti obavijestio o razlozoma izostanka djeteta, smatra se da je dijete ispisano iz vrtića protekom roka od 60 dana od zadnjeg dana korištenja usluga.

Članak 25.

 Provođenje verificiranih kraćih i drugih programa prema sklonostima djece ostvaruje

se uz potpisanu suglasnost Korisnika usluge.

            O ostvarivanju programa iz stavka 1. ovog članka zaključuje se poseban ugovor, kojim

se regulira vrsta i trajanje programa te međusobna prava i obveze Korisnika usluga i Dječjeg

 vrtića.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

Članak 27.

             Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić “Carić”, od 8.veljače 2000.g.

KLASA: 601-05/14-01/04

URBROJ: 2125/41-02-14-09

Novalja, 16. svibnja 2014.g.

Predsjednica Upravnog vijeća

Tea Vidas,dipl.učit.

Ovaj Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga objavljen je 16. svibnja 2014.g.na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, a stupio je na snagu 24. svibnja 2014.g.

Ravnateljica

Sandra Karavanić, prof.