DJEČJI VRTIĆ CARIĆ

  PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM USTROJU I NAČINU RADA

NOVALJA2013.

             Na temelju članaka 41. i 57. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10./97., 107./07. i 94./13.)  i članka 40. Statuta Dječjega vrtića “Carić”, Novalja, uz prethodnu suglasnost osnivača  Dječjega vrtića “Carić”, Upravno vijeće Dječjega vrtića “Carić” , Novalja   na sjednici održanoj  23.prosinca 2013.g.,  d o n i j e l o  j e

         PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM USTROJU I NAČINU RADA

DJEČJEG VRTIĆA CARIĆ

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

          Pravilnikom o unutrašnjem ustroju i načinu rada (u daljem tekstu: Pravilnik) Dječji vrtić “Carić” ,Novalja  (u daljem tekstu: Dječji vrtić) utvrđuje:

         – unutrašnji ustroj i način rada Dječjega vrtića,

         – radna mjesta s ovlastima i odgovornostima,

         – nazivi radnih mjesta i uvjeti za obavljanje poslova radnih mjesta,

                    pedagoški poslovi

                    pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi

                    pomoćno-tehnički poslovi

          – pokusni rad

          – opis i popis poslova

          – druga pitanja od značenja za rad i obavljanje poslova koji proizlaze iz djelatnosti Dječjega vrtića.

UNUTRAŠNJI USTROJ I SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 2.

           Unutrašnji ustroj Dječjega vrtića obuhvaća dijelove procesa rada međusobno povezane prema vrsti i srodnosti poslova, a koji čine jedinstvenu radnu cjelinu.

          Unutrašnjim ustrojem Dječjega vrtića osigurava se racionalan i djelotvoran rad Dječjega vrtića  u cilju ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja.

Članak 3.

          Dijelovi procesa rada u Dječjem vrtiću utvrđeni su Statutom, a obuhvaćaju sljedeće skupine poslova:

– pedagoški poslovi,

– pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi,

– pomoćno-tehnički poslovi.

Članak 4.

        Unutar dijelova procesa rada iz članka 3. ovoga Pravilnika utvrđuju se radna mjesta s određenim poslovima koji se kao stalan sadržaj rada jednog ili više radnika izdvajaju u okviru cjeline radnog procesa ne narušavajući njegovo jedinstvo.

          Utvrđivanje radnih mjesta obuhvaća:

– naziv radnog mjesta,

– uvjete koje radnici trebaju ispunjavati za obavljanje poslova radnog mjesta,

– popis i opis poslova radnog mjesta.

Članak 5.

         Broj izvršitelja za obavljanje određenih poslova radnih mjesta utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića za svaku pedagošku godinu planom kadrovskih potreba u okviru Godišnjega plana i programa rada.

III. RADNA MJESTA S OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA

Članak 6.

          Ravnatelj Dječjega vrtića ima posebne ovlasti i odgovornosti sukladno Statutu i drugim općim aktima Dječjega vrtića.

  1. NAZIVI  RADNIH  MJESTA  I  UVJETI  ZA  OBAVLJANJE

     POSLOVA  RADNIH MJESTA

                                             

IV.1. PEDAGOŠKI POSLOVI

Članak 7.

          Stručni radnici u redovitom programu za obavljanje određenih poslova radnih mjesta moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene zakonom te posebne uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću:

         Stručni radnici u redovitom programu trebaju imati sljedeću vrstu stručne spreme:

Naziv radnog mjesta Ravnatelj/ica
Uvjeti Prema zakonu i statutu
Posebni uvjeti Prema zakonu i statutu
Broj radnika 1
Naziv radnog mjesta Stručni suradnik/ica pedagog/inja
Uvjeti –  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski

i  diplomski sveučilišni studij

– prof.pedag. ili dipl.ped.,odnosno magistar/a struke

– utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje posla,

– da nije pravomoćno osuđivan-a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o   predškolskom odgoju i obrazovanju,

Broj radnika 1
Naziv radnog mjesta Stručni suradnik/ica logoped/inja
Uvjeti – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski

i  diplomski sveučilišni studij

– prof.logoped ili dipl. logoped, odnosno magistar/a struke

– utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje posla,

– da nije pravomoćno osuđivan-a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Broj radnika 1
Naziv radnog mjesta Odgojitelji/ice predškolske djece
Uvjeti – preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij; odgojitelj koji nije imao obvezu školovati se

–  baccalaureus, baccalaurea

– odgojitelj/ca predškolske djece, nastavnik/ca predškolskog odgoja, učitelji/ce i odgojitelji/ce za kraće programe s višom ili visokom stručnom spremom,

– utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje posla,

– da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

Broj radnika 9

Članak 8.

Stručni radnik u posebnom programu treba imati sljedeću vrstu stručne spreme:

Naziv radnog mjesta Odgojiteljica u vjeri
Uvjeti – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski

i  diplomski sveučilišni studij

– dipl. kateheta, odnosno magistar/a struke, mandat  nadležnog biskupa

– odgojitelj predškolske djece sa završenim  teološko-katehetskim doškolovanjem

–  utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje posla,

– da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

Broj radnika 0,5

IV 2. PRAVNI, ADMINISTRATIVNI I RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKI

POSLOVI

Članak  9.

          Zaposlenici pod IV. 2. :

          Administrativne poslove obavlja ravnatelj, pravne poslove obavlja ravnatelj uz stručnu pravnu pomoć Osnivača, a  financijsko-računovodstveni poslove vodi osnivač.

  1. 3. POMOĆNO-TEHNIČKI POSLOVI

Članak 10.

         Radnici na pomoćnim i tehničkim poslovima trebaju imati sljedeći stupanj i vrstu stručne spreme:

Naziv radnog mjesta Glavni/a kuhar/ica
Uvjeti – srednja stručna sprema kuhar/ica

– radni staž na poslovima kuhara/ice od najmanje 3 g.

– da nije pravomoćno osuđivan-a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

Broj radnika 1
Naziv radnog mjesta Pomoćni/a kuhar/ica
Uvjeti – srednja stručna sprema kuhar/ica

– radni staž na poslovima kuhara/ice od najmanje 3 g.

– da nije pravomoćno osuđivan-a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

Broj radnika 1
Naziv radnog mjesta Spremačica
Uvjeti – niža stručna sprema ili osnovna škola

– da nije pravomoćno osuđivan-a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o   predškolskom odgoju i obrazovanju

Broj radnika 2

       Radnici na poslu prehrane moraju, osim navedenih posebnih uvjeta ovoga članka, ispunjavati i druge posebne uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Članak 11.

          Svi radnici u Dječjem vrtiću moraju imati i posebnu zdravstvenu sposobnost koja se ustvrđuje prije početka rada i povremeno u tijeku rada sukladno zakonu i drugim propisima.

  1. POPIS I OPIS POSLOVA

                                                                       Članak12.

          Radnici raspoređeni na radna mjesta prema skupinama poslova i radnim mjestima pod IV.1.,IV.2. i IV.3. ovoga Pravilnika, obavljaju sljedeće poslove:

         RAVNATELJ/ICA

         Ravnatelj/ca organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića, predstavlja i zastupa Vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića, zastupa Vrtić u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, odgovoran/a je za zakonitost rada Vrtića, vodi stručni rad Vrtića i odgovoran/a je za stručni rad Vrtića, predlaže godišnji plan i program rada, predlaže upravnom vijeću zasnivanje radnog odnosa s određenim radnicima/cama na temelju javnog natječaja ili oglasa, brine se za provođenje odluka upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela Vrtića, podnosi izvješća upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Vrtića, organizira rad i obavlja raspored radnika/ca na radna mjesta, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju Vrtića i statutom.

         STRUUČNI SURADNIK  PEDAGOG/INJA

         Pedagog prati realizaciju odgojno-obrazovnog rada, stručno pridonosi maksimalnoj efikasnosti odgojno-obrazovnih ciljeva te unapređuje cjeloviti odgojno-obrazovni proces; predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada; predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja i njihova cjeloživotnog obrazovanja; ostvaruje suradnju s roditeljima i pomaže im u odgoju i obrazovanju djece te rješavanju odgojno-obrazovnih problema; surađuje s drugim odgojno-obrazovnim čimbenicima; pridonosi razvoju timskoga rada u Vrtiću. Javno predstavlja odgojno-obrazovni rad u Vrtiću.

        STRUČNI SURADNIK LOGOPED/INJA

        Stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila rade na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća djece. Utvrđuju specifične potrebe djece s teškoćama i o njima informiraju odgojitelje, ostale suradnike i roditelje. Stvaraju uvjete za uključivanje djece u posebne i redovite programe dječjeg vrtića. U suradnji s odgojiteljima, stručnim timom (i roditeljima) utvrđuju najprimjerenije metode rada za svako pojedino dijete te ih primjenjuju u svome radu. Surađuju sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece. Prate, proučavaju i provjeravaju u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Unapređuju vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu.

       ODGOJITELJ/ICA

        Odgojitelj je stručno osposobljena osoba koja provodi odgojno-obrazovni program rada s djecom rane i predškolske dobi i stručno promišlja odgojno-obrazovni proces u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini. On pravodobno planira, programira i vrednuje odgojno-obrazovni rad u dogovorenim razdobljima. Prikuplja, izrađuje i održava sredstva za rad s djecom te vodi brigu o estetskom i funkcionalnom uređenju prostora za izvođenje različitih aktivnosti. Radi na zadovoljenju svakidašnjih potreba djece i njihovih razvojnih zadaća te potiče razvoj svakoga djeteta prema njegovim sposobnostima. Vodi dokumentaciju o djeci i radu te zadovoljava stručne zahtjeve u organizaciji i unapređenju odgojno-obrazovnog procesa. Pravovremeno priprema i daje tražene podatke u vezi s administrativnim poslovanjem Vrtića.
Surađuje s roditeljima, stručnjacima i stručnim timom u dječjem vrtiću kao i s ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi u lokalnoj zajednici. Odgovoran je za provedbu programa rada s djecom kao i za opremu i didaktička sredstva kojima se koristi u radu.

        ODGOJITELJ/ICA U VJERI

        Organizira i provodi s djecom aktivnosti  vjerskog  odgoja  temeljene na Programu katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi. Planira, realizira i valorizira rad u skladu sa razvojnim mogućnostima određene skupine djece.Prikuplja, izrađuje i održava sredstva za rad s djecom te vodi brigu o estetskoj i funkcionalnoj dimenziji prostora u kojem izvodi aktivnosti vjerskog odgoja.

Vodi brigu o cjelovitom razvoju djeteta. Dokumentira odgojno obrazovni proces. Surađuje s roditeljima, ravnateljem, stručnim suradnicima, odgojiteljima i ostalim zaposlenicima. Za korektnost svog rada odgovara ravnatelju vrtića, nadležnom katehetskom uredu i NKU pri HBK-a.

       Sudjeluje na  stručnom usavršavanju od  strane Agencije za odgoj i obrazovanje, NKU-HBK-a, biskupijskog katehetskog  ureda.

       GLAVNI KUHAR/ICA

        Organizira i prati rad u kuhinji, svakodnevno prima i provjerava kakvoću i količinu živežnih namirnica, određuje i raspoređuje količinski namirnice prema jelovniku i broju djece, sudjeluje u sastavljanju jelovnika, odgovara za utrošak pojedinih namirnica po normativu, za kalorijske vrijednosti obroka u odnosu na životnu dob djece, održava higijenu u kuhinji, skrbi o pravodobnoj zamjeni dotrajalog i uništenog posuđa i pribora. Kuha i dijeli hranu.Koristi mjere zaštite na radu i pazi na racionalan utrošak sredstava za pranje, čišćenje i dezinfekciju.

       Odgovara za kakvoću i količinu hrane, mikrobiološku ispravnost hrane, pravodobno serviranje obroka,  higijenu u kuhinji, kuhinjsko pokućstvo, provedbu mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite.

        POMOĆNI KUHAR/ICA

        Poslovi pripreme hrane: sudjeluje u glavnim fazama pri kuhanju, vodi brigu o provođenju i poštivanju utvrđenih normativa, sudjeluje u raspoređivanju hrane po skupinama, pazi na čistoću osnovnih i pomoćnih sredstava za rad u kuhinji, odjeće i obuće. Obavlja i druge poslove po nalogu glavnog kuhara.

       SPREMAČICA

        Pravodobno i kvalitetno čišćenje podnih površina;pravodobno čišćenje ostalih površina (stakla, namještaja, zidova, panoa, stolova, stolica i dr.); održavanje i čišćenje rasvjetnih tijela,svakodnevno čišćenje svih sanitarija;svakodnevno  spremanje i raspremanje ležaljki;održava čistoću vanjskog prostora, terasa,ulaza,obavještava o nastalim kvarovima ravnatelja (kućnog majstora) na sredstvima rada, postrojenjima i instalacijama;preuzima i predaje posteljinu i drugo rublje sa pranja i na pranje; dezinficira igračke; presvlači posteljinu prema potrebi;  redovno iznosi otpadni materijal i smeće;brine o zatvaranju prozora i vrata po završetku radnog vremena; gasi svjetla u svim prostorijama; redovno provjetrava sve prostorije;vodi brigu o nabavi sredstava za čišćenje;najmanje dva puta mjesečno, a uvijek po potrebi, uređuje vanjski prostor-okoliš vrtića (skuplja papire, lišće i drugi materijal); prema potrebi pomaže odgojitelju u spremanju djece nakon spavanja; skidanje zavjesa za pranje i njihovo postavljanje ; redovito presvlačenje dječje posteljine; vodi brigu o posteljini i odjeći djece obavlja i ostale poslove ponaloguravnatelja.

  1. PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

         Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Carić” ((KLASA: 601-02/10-01/11, URBROJ..2125/41-01-10-1 od 14. rujna 2010.g., KLASA: 601-02/12-01/05, URBROJ: 2125/41-01-12-2 od 15. listopada 2012.g.; KLASA: 601-02/13-01/01, URBROJ 2125/41-01-13-01 od 23. siječnja 2013.g.; KLASA: 601-02/13-01/05, Urbroj: 2125/41-01-13-03 od 27. rujna 2013. g.).

Članak 13.

          Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objavljivanja na oglasnoj ploči Dječjega vrtića.

                                                                         Predsjednica

                                                                               Upravnog vijeća

                                                                     Tea Vidas

Klasa: 601-02/13-01/14

Urbroj: 2125/41-01-13-01

Novalja,  23.prosinca 2013.g.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Dječjega vrtića 24.prosinca 2013.g., a stupio je na snagu2.siječnja 2014.g.

                                                                              v.d.ravnatelj

                                                                              Anton Dabo