ODLUKE SA 20. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, za 2020. godinu Odluka o usvajanju I. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, za 2021. godinu Odluka o poništenju natječaja Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik-logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto zdravstveni voditelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o planu upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, za pedagošku godinu 2021./2022. Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, za pedagošku godinu 2021./2022. Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja