Akti vrtića

Zakoni

  • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13)
  • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07, 113/08 i 43/09 te 22/14-RUSRH)
  • Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (“Narodne novine” broj 83/02)
  • Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture (“Narodne novine” broj 2/97)

Podzakonski akti

  • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)
  • Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14)
  • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 83/01)
  • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 105/02, 55/06 i 121/07)
  • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 114/2002

Financijsko poslovanje

U vezi financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Carić objavljuju se sljedeći dokumenti:

2021. godina

1. Financijski plan:

2. Financijsko izvješće:

3. Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1.1.2020. – 31.12.2020.

2020. godina

1. Financijski plan:

2. Financijsko izvješće:

3. Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1.1.2019 – 31.12.2019.

2019. godina

1. Financijski plan:

2. Financijsko izvješće:

2018. godina
1. Financijski plan:

2. Financijsko izvješće:

2017. godina
1. Financijski plan:

2. Financijsko izvješće:

2016. godina
1. Financijski plan:

2. Financijsko izvješće:

2015. godina
1. Financijski plan:

2. Financijsko izvješće: